ออร์แกนิคฟาร์ม


“Green initiative is an apology to Ecology”

เจ แอนด์ บี ธรรมชาติ ออร์แกนิคฟาร์ม

หลักการคิด : ธรรมชาติเป็นมารดาของสรรพสิ่ง

นโยบายหลัก : การอนุรักษ์ธรรมชาติ ดินและน้ำ

เจ แอนด์ บี ธรรมชาติ เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถทำควบคู่กับการทำธุรกิจจากกลุ่มผู้ร่วมความเชื่อเดียวกัน จึงเกิดเป็น เจ แอนด์ บี ธรรมชาติ กรีนโฮมสเตย์ หน้าที่หลักของเราคือ การประสานธุรกิจโฮมสเตย์ให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสอดคล้องและยั่งยืน หลักการที่สำคัญคือการอนุรักษ์ดินและน้ำ  ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาที่เราได้เข้ามาก่อตั้งโครงการ เจ แอนด์ บี ธรรมชาติ กรีนโฮมสเตย์  จัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตร มุ่งเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงทุกชนิด แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรเป็นน้ำแร่ที่ขุดได้จากบาดาลใต้ดินซึ่งเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุและปราศจากสารปนเปื่อน จากการส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้ำที่มีมาตรฐานสากล เราให้ความสนใจในเรื่องของการผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพของเราและผู้มาเยือนทุกท่าน

 

เจ แอนด์ บี ธรรมชาติ ออร์แกนิคฟาร์ม เกษตรทฤษฏีใหม่